Kvalitný výrobny proces

Naša spoločnosť je zameraná na presnú strojársku výrobu za použitia sofistikovanej technológie.
Firemná stratégia smeruje k upevneniu pozície na trhu, k
uspokojovaniu potrieb zákazníkov.

Toto sú dôvody, prečo sme si stanovili nasledovnú politiku kvality:

• Vážime si zákazníkov
• Trvalým sledovaním ich potrieb a požiadaviek udržujeme vysokú kvalitu našich výrobkov s cieľom udržať si postavenie a dobré meno firmy
• Ľudský kapitál je kľúčový faktor úspechu firmy
• Uvedomujeme si, že dobrá komunikácia je základom efektívnosti firmy
• Budujeme partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu dodávok
• Našou snahou je trvalé zlepšovanie systému kvality za účelom zlepšenia procesov, výrobkov a pracovného prostredia firmy
• Každá odstránená príčina chyby znamená pre firmu finančný prínos

Spoločnosť má certifikovaný systém managementu kvality podľa EN ISO 9001-2015, ktorý je efektívnym nástrojom na zabezpečenie požiadaviek a potrieb zákazníka a tiež na monitorovanie správnosti vlastných procesov.

Kvalita našich výrobkov podlieha kontrole v procese ako aj výstupnej kontrole. Popri bežných meracích prístrojov disponuje naše oddelenie kvality 3D súradnicovým meracím prístrojom Zeiss Duramax, ktorý garantuje vyrobenú kvalitu obrobku v presnosti 0,0001 mm. Protokol merania „ The Final Warranty Report“ je podľa požiadavky zákazníka súčasťou sprievodnej dokumentácie pri vývoze hotových výrobkov odberateľovi.

Certifikáty